Bottr.me
Vamshidhar Reddy Ammana

Vamshidhar Reddy Ammana

@vamshidharreddyammana
Oct 18, 2018
your work history
19:43
User

Spring Fest, IIT Kharagpur
Steering Committee Member
2016-04-17


01:43

Spring Fest, IIT Kharagpur
Finance Head
2015-04-07
Kharagpur


01:43

Spring Fest, IIT Kharagpur
Core Organising Team Member
2014-04-11
Kharagpur


01:43

Prasthanam - Technology Dramatics Society
Actor
2013-09-01
Kharagpur


01:43
Coin